Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Polityka prywatności

Na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy ?e:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowe Centrum Sportu w Be?chatowie, ul. Czapliniecka 96, 97-400 Be?chatów, reprezentowane przez Dyrektora.
 2. Siedziba Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Powiatowe Centrum Sportu w Be?chatowie, 97-400 Be?chatów. E-mail: iod@pcs-belchatow.pl; tel. 513 470 620
 3. Pa?stwa dane osobowe b?d? przetwarzane wy??cznie w celu realizacji zada? statutowych PCS.
 4. Podstaw? prawn? Pa?stwa danych osobowych mo?e by? obowi?zek prawny podania danych lub Pa?stwa zgoda.
 5. Je?eli przetwarzamy Pa?stwa dane na podstawie zgody, to jest ona dobrowolna, jednak niewyra?enie jej mo?e spowodowa? brak mo?liwo?ci zrealizowania celu, dla którego jest wyra?ona.
 6. Dane osobowe b?d? przetwarzane nie d?u?ej ni? na czas realizacji celu, dla którego zosta?y zebrane.
 7. Dost?p do Pa?stwa danych osobowych b?dzie przys?ugiwa? wy??cznie upowa?nionym pracownikom PCS w Be?chatowie.
 8. Zebrane dane mog? by? udost?pnianie innym podmiotom, lecz wymaga to Pa?stwa dodatkowej zgody.
 9. Je?eli przetwarzamy Pa?stwa dane na podstawie zgody, mo?e by? ona w ka?dej chwili cofni?ta poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych Osobowych pisemnie lub drog? e-mailow?, jednak cofni?cie mo?e spowodowa? brak mo?liwo?ci realizacji celu, dla którego zosta?a wyra?ona
 10. Przys?uguje Pa?stwu ??danie dost?pu do danych osobowych oraz poprawienie danych osobowych, prawo usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak?e prawo do przenoszenia danych, o ile nie wyst?pi? okoliczno?ci ograniczaj?ce realizacj? tych praw.
 11. Przys?uguje Pa?stwu tak?e skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.